19
loka
2018

Myrskytuuli Alpeilta

Sak­san Bai­je­rin osa­val­ti­on vaa­lit en­na­koi­vat tuu­lis­ta syk­syä. An­ge­la Mer­ke­lin CDU:n si­sar­puo­lue kris­til­lis­so­si­aa­li­nen uni­o­ni kär­si vii­me sun­nun­tain vaa­leis­sa murs­ka­tap­pi­on.

EU:n ky­vyt­tö­myys rat­kais­ta vii­me vuo­sien maa­han­muut­to­haas­tet­ta on joh­ta­nut ää­ri­lai­to­jen vah­vis­tu­mi­seen mo­nis­sa jä­sen­mais­sa.

Sak­sal­la on mo­nen muun Eu­roo­pan maan ta­voin edes­sään en­tis­tä ha­jaan­tu­neem­pi puo­lu­e­kent­tä, jos­sa hal­li­tus­ten muo­dos­ta­mi­nen on men­nyt­tä vai­ke­am­paa ja hal­li­tus­ten toi­min­ta on ai­kai­sem­paa kiik­ke­räm­pää.

Bai­je­ri on Eu­roo­pan rik­kaim­pia alu­ei­ta. Se on ta­lou­del­taan suu­rem­pi kuin useim­mat EU-maat, hie­man Ruot­sia ja Puo­laa suu­rem­pi. Bai­je­ris­sa on käy­tän­nös­sä täys­työl­li­syys. Tämä ei aut­ta­nut CSU:ta. Vih­re­ät ja Vaih­to­eh­to Sak­sal­le -puo­lue voit­ti­vat.

Sak­so­jen yh­dis­ty­mi­sen jäl­kei­set va­jaat kol­me­kym­men­tä vuot­ta ovat ol­leet maan jat­ku­vaa vau­rau­den kas­va­mis­ta ja val­ta-ase­man vah­vis­tu­mis­ta. Eu­roo­pan ta­lout­ta ja po­li­tiik­kaa on tä­hän saak­ka hal­lin­nut ta­lous­mah­ti, jon­ka joh­to­a­se­maan on tar­peen mu­kaan no­jat­tu.

Län­si-Sak­sa kuit­ta­si so­si­a­lis­ti­sen jär­jes­tel­män kon­kurs­si­pe­sän ve­lat ja nos­ti te­ol­li­suu­del­laan itäi­sen Eu­roo­pan ja­loil­leen. Uu­si Sak­sa on luo­nut vau­raut­ta ja ol­lut kan­ta­va voi­ma yh­teis­va­luut­ta eu­ron ta­ka­na.

Vaa­li­tu­lok­sel­la on suo­ra vai­ku­tus tu­le­vien vuo­sien EU-po­li­tiik­kaan. Sak­sa ja Rans­ka ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet EU-ju­nan ve­tu­rit, joi­ta muut maat ovat ha­lun­neet tai jou­tu­neet seu­raa­maan. Uu­sien suu­ri­suun­tais­ten EU-aloit­tei­den ai­ka voi ol­la tois­tai­sek­si ohi. Kon­ser­va­tii­vien ja so­si­aa­li­de­mok­raat­tien pus­ke­ma in­teg­raa­tio hyy­tyy.

Mi­kä­li uni­o­nin ha­lu­taan toi­mi­van kan­sa­lais­ten par­haak­si ja lie­vit­tä­vän kan­sa­lais­ten huo­lia, ras­kas­ta po­liit­tis­ta voi­maa oli­si nyt kes­ki­tet­tä­vä teh­ty­jen pää­tös­ten te­hok­kaa­seen toi­meen­pa­ne­mi­seen.

EU:n voi­ma on komp­ro­mis­sien te­ke­mi­ses­sä ja läh­tö­koh­dil­taan hy­vin eri­lais­ten mai­den kes­ki­näi­sen ym­mär­ryk­sen ra­ken­ta­mi­ses­sa. Yh­des­sä so­vi­tus­ta on pi­det­tä­vä kiin­ni, muu­ten yh­teis­työ me­net­tää ar­von­sa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 19.10.2018