31
touko
2019

EU:n on kuunneltava kansalaisiaan

Kuu­kau­den ku­lut­tua työ­ni Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa päät­tyy. 15 vuot­ta olen saa­nut vai­kut­taa ja hoi­taa suo­ma­lais­ten asi­oi­ta maa­il­mal­la.

Aloit­ta­es­sa­ni mep­pi­nä il­ma­pii­ri oli in­nos­tu­nut. Kym­me­nen uu­den jä­sen­maan edus­ta­jat aloit­ti­vat työn­sä sa­maan ai­kaan kans­sa­ni. EU laa­je­ni ja Eu­roop­pa yh­dis­tyi. Ih­mis­ten vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus mo­ni­puo­lis­tui ja erot vai­kut­ti­vat ka­ven­tu­van.

Kun nyt jä­tän työ­ni eu­ro­par­la­men­tis­sa, pal­jon on muut­tu­nut. Eu­roo­pan si­säl­lä on jäl­leen ja­ko­lin­jo­ja.

Vuo­sien ai­ka­na glo­ba­li­saa­tio, ta­lousk­rii­si ja maa­han­muut­to ovat muo­kan­neet eu­roop­pa­lais­ten ar­kea. Eu­roop­pa on yh­tääl­tä vau­ras­tu­nut ja ke­hit­ty­nyt. Toi­saal­ta ta­lousk­rii­si vei mo­nil­ta työ­pai­kan ja köyh­dyt­ti eli­no­lo­ja. Hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to loi tur­vat­to­muut­ta.

Tu­le­vi­na vuo­si­na EU:n on kuun­nel­ta­va tar­kas­ti kan­sa­lai­si­aan. Huo­liin ja toi­vei­siin on vas­tat­ta­va en­tis­tä pa­rem­min.

EU ei ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut vain ta­lou­su­ni­o­ni. Se on pal­jon muu­ta­kin.

Il­mas­ton­muu­tos, tur­val­li­suus ja ter­ro­ris­min tor­ju­mi­nen ovat uu­sia asi­oi­ta EU:n lis­tal­la. Meil­lä on en­tis­tä enem­män ky­sy­myk­siä, jois­sa tar­vi­taan yk­sit­täi­siä mai­ta isom­paa toi­mi­jaa.

Näi­den 15 vuo­den ai­ka­na EU on osoit­tau­tu­nut krii­seis­tä huo­li­mat­ta sit­ke­äk­si. Eu­roo­pan kan­so­jen ja kan­sa­lais­ten yh­teis­työ­tä tar­vi­taan.

Suo­ma­lai­si­na saam­me ol­la yl­pei­tä sii­tä, et­tä tuo­reis­sa eu­ro­par­la­men­taa­ri­kois­sam­me on ta­sa­puo­li­ses­ti mie­hiä ja nai­sia. Eu­roo­pan po­liit­ti­sis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä nai­set ovat räi­ke­äs­ti alie­dus­tet­tu­na.

Poh­jois­mais­ta Suo­mi on ai­noa, jol­la ei ole ol­lut nais­ta ko­mis­saa­ri­na. Nyt on kor­kea ai­ka saa­da tä­hän muu­tos. Pä­te­viä nai­sia Suo­mes­ta löy­tyy. Mut­ta on­ko so­pi­via? Sen rat­kai­see to­den­nä­köi­nen pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­ne.

Läm­pi­mät on­nit­te­lut El­si Ka­tai­sel­le ja Mau­ri Pek­ka­ri­sel­le vah­vas­ta kan­na­tuk­ses­ta par­la­ment­ti­vaa­leis­sa. Toi­von kai­kil­le uu­sil­le me­peil­le me­nes­tys­tä työs­sä. Mie­len­kiin­toi­sem­paa ja haas­ta­vam­paa työ­tä on vai­kea löy­tää.

Ha­lu­an kiit­tää mi­nua vuo­sien var­rel­la tu­ke­nei­ta kan­nat­ta­jia, kol­le­goi­ta ja mui­ta koh­taa­mi­a­ni ih­mi­siä. Po­li­tii­kas­sa ja elä­mäs­sä ku­kaan ei pär­jää yk­sin.

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 31.5.