10
helmi
2010

Turkin ja Kroatian edistyminen EU-lähentymisessä

Euroopan parlamentti käsitteli Strasbourgin täysistunnossaan Turkin, Kroatian ja Makedonian edistymisraportteja vuodelta 2009. Raporttien avulla tarkkaillaan, mitä konkreettisia toimia ehdokasmaat ovat tehneet EU-jäsenyysehtojen täyttämiseksi. Vuonna 2009 Turkin toteuttamat uudistukset EU-jäsenyyden mahdollistamiseksi olivat suhteellisen vähäisiä.

Kööpenhaminan kriteerit edellyttävät demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien noudattamista sekä vähemmistöjen kunnioittamista. Toiseksi, maassa on oltava toimiva markkinatalous. Lisäksi maan on otettava käyttöön koko yhteisön säännöstö (acquis communautaire) ja pystyttävä myös varmistamaan sen täytäntöönpano.

Turkin on uudistettava perustuslakiaan siten, että ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelu nostetaan keskeiseen asemaan. Tällä hetkellä voimassaoleva vaalien 10 prosentin äänikynnys on liian korkea, jotta puolueiden moniarvoisuus toteutuisi. Erityisesti uusien puolueiden on vaikea saada edustajiaan läpi vaaleissa.

Turkin perustuslakituomioistuin on kieltänyt DTP-puolueen ja näin estänyt sen jäsenten demokraattisen toiminnan. Päätös ei täytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiä. Demokratian osalta on ongelmallista armeijan edelleen vahva osallistuminen poliittiseen toimintaan. Armeijan olisi oltava täysin siviilivalvonnan alaisena, joka ei tällä hetkellä toteudu.

Uskonnonvapaus ei nykyisellään ole riittävällä tasolla. Esimerkiksi kristittyjen vähemmistöjen oikeuksissa on parantamisen varaa. Kyse ei ole pelkästään lainsäädännön puutteista, vaan myös asenteista ja avoimuuden puutteesta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on turvattu perustuslaissa. Käytännössä tilanne ei ole näin hyvä. Naisten asema on edelleen miehiä huonompi. Naiset työskentelevät miehiä useammin harmaan talouden piirissä. Turkkilaisten naisten työllisyysaste on EU- ja OECD-maiden alhaisin ja palkkatasa-arvossa on ongelmia. Vuonna 2008 vain 23, 5 prosenttia 15-64 -vuotiaista naisista oli virallisesti työllisiä.

Samansuuntaiset tilastot jatkuvat, kun tarkastellaan naisten koulutusastetta. Erityisesti maaseudulla suositaan poikia, kun lapsia koulutetaan. Syrjäisillä alueilla jopa joka toinen tyttö ei osaa lukea ja koko maan lukutaitokin on miehillä korkeampi (93,5 / 76 %). Naisiin kohdistuva väkivalta ja niin sanotut kunniamurhat on estettävä.

Moni ongelma ja este EU-lähentymisen tieltä poistuisi, mikäli Turkki todella toimeenpanisi jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kaiken kaikkiaan Turkilla on vielä hyvin pitkä matka kuljettavana ennen mahdollista EU-jäsenyyttä.

Kroatian osalta parlamentti totesi, että neuvotteluja on jatkettava ripeästi ja ne on pyrittävä saattamaan päätökseen vuonna 2010, mikäli Kroatia täyttää jäsenyyden ehdot.

Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että julkisen mielipiteen tuki EU-jäsenyydelle on vähenemässä. Kroatialaiset ovat epäileviä jäsenyyden suhteen. Vain kolmasosa kansalaisista pitää jäsenyyttä hyödyllisenä. Poliittiset päättäjät ovat vankemmin jäsenyyden takana.

Kroatiassa korruptio on edelleen laajaa ja koskee julkista valtaa. Korruptiota on lähes jokaisella yhteiskunnan sektorilla, mukaan lukien oikeuslaitos. Tuomareiden ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta pitää edelleen parantaa.

Makedoniaa vaivaavat samantyyppiset ongelmat kuin Kroatiaa, mutta edistymistä on tapahtunut. Mahdollinen jäsenyys toimii voimakkaana houkuttimena, joka myös rohkaisee alueen maita tekemään unionin vaatimia kipeitäkin uudistuksia.