8
syys
2017

Tavoitteena EU, jossa asialliset hommat hoidetaan

Syk­syl­lä 2015 EU-maat päät­ti­vät Ita­li­aan ja Kreik­kaan saa­pu­nei­den pa­ko­lais­ten ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den uu­del­leen­si­joit­ta­mi­ses­ta EU:n si­säl­lä.

Nyt kak­si vuot­ta myö­hem­min al­le kol­ma­so­sa siir­rois­ta on to­teu­tu­nut.

Jot­kut itä­eu­roop­pa­lai­set jä­sen­val­ti­ot, ku­ten Puo­la, Tshek­ki ja Un­ka­ri, ovat päät­tä­väi­ses­ti vas­tus­ta­neet uu­del­leen­si­joi­tus­ten toi­meen­pa­noa alus­ta al­ka­en.

Nämä maat saa­vat EU-ko­mis­si­ol­ta ai­heel­li­sia ukaa­se­ja toi­min­nas­taan.

Suo­ra­su­kai­nen uh­ma epä­e­dul­li­si­na ko­et­tu­ja pää­tök­siä koh­taan al­kaa ol­la ar­ki­päi­vää eri­tyi­ses­ti Puo­lan ja Un­ka­rin koh­dal­la, mut­ta uni­o­nin luot­ta­mus­poh­jaa na­ker­taa yh­tä lail­la eräs hie­no­va­rai­sem­pi käy­tän­tö.

Kyse on pää­tös­ten nä­en­näi­ses­tä toi­meen­pa­nos­ta, jota jot­kut van­hat jä­sen­val­ti­ot har­ras­ta­vat lä­hes ru­tii­ni­no­mai­ses­ti. Sii­tä va­li­tet­ta­vas­ti vai­e­taan.

Esi­mer­kik­si Rans­ka, Bel­gia ja Hol­lan­ti ää­nes­ti­vät uu­del­leen­si­joi­tus­jär­jes­tel­män puo­les­ta mut­ta osoit­ta­vat toi­meen­pa­non hi­tau­del­la to­del­li­sen tah­to­ti­lan­sa.

Näis­sä mais­sa siir­to­ja on to­teu­tu­nut rei­lus­ti al­le puo­let so­vi­tuis­ta kiin­ti­öis­tä.

Näi­tä mai­ta ko­mis­sio ei ole moit­ti­nut, jos ei las­ke­ta yleis­tä kri­tiik­kiä jär­jes­tel­män tah­me­as­ta toi­meen­pa­nos­ta.

Toi­set ää­nes­tä­vät vas­taan ja py­sy­vät tiu­kas­ti kan­nas­saan, toi­set taas so­pi­vat yh­tä ja te­ke­vät tois­ta.

Suo­mi sen si­jaan ää­nes­ti tyh­jää, kun pää­tök­ses­tä ää­nes­tet­tiin, mut­ta on pää­tök­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen ryh­ty­nyt tun­nol­li­seen toi­meen­pa­noon. Kiin­ti­öm­me on lä­hes täyn­nä.

Toi­mi­va yh­teis­työ edel­lyt­tää yh­tei­ses­ti so­vi­tun nou­dat­ta­mis­ta. Muu­ten luot­ta­mus­pää­o­ma hu­pe­nee no­pe­as­ti.

Kah­den vuo­den ta­kais­ta uu­del­leen­si­joi­tus­pää­tös­tä on pui­tu niin pal­jon EU-mai­den vä­lil­lä, et­tä sii­tä oli­si ai­ka ot­taa opik­si.

Kos­ka uni­o­nin tär­kein koos­sa pi­tä­vä lii­ma on yh­teis­ten sään­tö­jen kun­ni­oit­ta­mi­nen, on mie­tit­tä­vä tark­kaan mit­kä ovat sel­lai­sia pää­tök­siä, joi­ta jä­sen­maat il­man­suun­nas­ta riip­pu­mat­ta ovat val­miit pa­ne­maan täy­tän­töön.

Kaik­kia jä­sen­mai­ta tu­lee koh­del­la sa­mal­la ta­val­la ja rik­ko­mus­me­net­te­ly tu­lee koh­dis­tua yh­tä lail­la kaik­kiin sään­tö­jä rik­ko­viin.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 8.9.2017