15
kesä
2018

Sama kippari, uudet tuulet

Sot­ka­mon puo­lu­e­ko­kouk­ses­ta läh­ti ko­tiin in­nos­tu­nut ja is­ku­ky­kyi­nen jouk­kue.

Ur­hei­lus­sa ja puo­lu­e­toi­min­nas­sa on mo­nia yh­ty­mä­koh­tia. Asi­at pi­tää osa­ta, mut­ta li­säk­si pi­tää ol­la yh­tei­nen tah­to, in­nos­tus ja halu. Kun nämä asi­at ovat kun­nos­sa, vaa­lei­hin voi men­nä luot­ta­vai­sin mie­lin.

Pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä ko­ros­ti, et­tä on ai­ka siir­tyä sa­nee­rauk­ses­ta uu­den ra­ken­ta­mi­seen. Si­pi­län nik­ka­roi­ma ne­li­a­pi­la si­säl­si huo­len­pi­don ja vas­tuun­kan­non tee­mat. Pe­rus­kor­ja­tun ta­lou­den pe­rus­tal­le näi­tä kel­paa so­vi­tel­la.

Jou­duim­me ke­vääl­lä 2015 ko­van pai­kan eteen. Ta­lou­den vii­sa­rit näyt­ti­vät alas­päin.

Juha Si­pi­län päät­tä­väi­sel­lä ot­teel­la hal­li­tus on ede­saut­ta­nut ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mis­tä.

Nyt kol­mea vuot­ta myö­hem­min yli 90 000 suo­ma­lais­ta on saa­nut työ­pai­kan.

Ta­lous on kään­ty­nyt nou­suun ja vel­kaan­tu­mi­nen on tai­tet­tu. Pe­rus­tuk­set al­ka­vat ol­la kun­nos­sa. Nyt on pi­det­tä­vä huo­li sii­tä, et­tä ra­ken­nam­me Suo­mea, jos­sa kai­kil­la on hyvä ol­la.

Se tar­koit­taa, et­tä pää­tös­ten on ol­ta­va oi­keu­den­mu­kai­sia ja in­hi­mil­li­siä. Em­me saa ra­ken­taa maa­ta vah­vim­pien eh­doil­la.

Te­hok­kuus ja kil­pai­lu­ky­ky ovat ää­ret­tö­män tär­kei­tä ta­voit­tei­ta jul­ki­ses­sa ta­lou­des­sa.

Ta­lou­den on kui­ten­kin pal­vel­ta­va ih­mis­tä, ei­kä ih­mi­sen ta­lout­ta. Ta­lous on ai­no­as­taan vä­li­ne pää­mää­rään pää­se­mi­sek­si.

Kes­kus­tan pi­tää kul­kea ih­mis­ten rin­nal­la ja ar­jes­sa. In­hi­mil­li­syys on ni­vot­ta­va suu­riin ta­lou­del­li­siin uu­dis­tuk­siin.

Kes­kus­tan pi­tää sa­noa se jul­ki. Huu­taa lu­jaan ää­neen niin, et­tä vies­ti me­nee pe­ril­le. Tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le on jä­tet­tä­vä tur­vat­tu huo­mi­nen.

Ih­mi­set ha­lu­a­vat pe­ri­aat­teel­li­sia muu­tok­sia, yh­teis­kun­nal­lis­ta eheyt­tä, hei­kois­ta huo­leh­ti­mis­ta, laa­du­kas­ta kou­lu­tus­ta sekä tur­val­li­suut­ta.

Puo­lu­e­ko­kous an­toi hy­vän poh­jan koh­ti uu­sia haas­tei­ta. Suo­mi ei ole kos­kaan val­mis.

Läm­pi­mät on­nit­te­lut uu­del­le puo­lu­e­joh­dol­le. Tei­dän on hyvä teh­dä töi­tä. Ken­tän luot­ta­mus on vah­va. Mut­ta puo­lu­e­työ vaa­tii mei­dän jo­kai­sen jä­se­nen ak­tii­vis­ta pa­nos­ta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 15.6.2018