23
touko
2013

Kommentit huippukokouksen päätelmiin veropakoilun kitkemisestä

Vaikka Eurooppa-neuvoston päätelmät yleensä ovatkin hyvin yleisiä, tällä kertaa tehdyt päätökset veropakoilusta olivat lähinnä vain vanhan kertaamista.

Tässä lyhyet kommentit huippukokouksen päätelmiin veropakoilusta.

Anneli

10. On tärkeää toteuttaa tehokkaita toimia veronkierron ja veropetosten torjumiseksi erityisesti meneillään olevan julkisen talouden vakauttamisen aikoina, jotta voidaan turvata verotulot ja varmistaa kansalaisten luottamus verojärjestelmien oikeudenmukaisuuteen ja tehokkuuteen.

Nämä kysymykset vaativat lisätoimia ja toimenpiteiden yhdistämistä kansallisesti, Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti kunnioittaen täysin jäsenvaltioiden toimivaltaa ja perussopimuksia. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen neuvoston 14. toukokuuta 2013 antamat päätelmät ja edellyttää nopeaa edistymistä seuraavissa kysymyksissä:

a) etusijalle asetetaan toimet EU:n ja maailmanlaajuisen automaattisen tietojenvaihdon laajentamiseksi. EU:n tasolla komissio aikoo ehdottaa kesäkuussa muutoksia hallinnollista yhteistyötä koskevaan direktiiviin automaattisen tietojenvaihdon laajentamiseksi koskemaan kaikkia tuloja. Kansainvälisellä tasolla EU aikoo EU:ssa käynnissä olevaa työtä ja jäsenvaltioiden ryhmän äskettäin tekemän aloitteen antamaa sysäystä hyödyntäen toimia keskeisessä roolissa automaattisen tietojenvaihdon edistämiseksi, jotta siitä tulisi uusi kansainvälinen standardi, voimassa olevat EU:n järjestelyt huomioon ottaen. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen G8:n, G20:n ja OECD:n toimintaan maailmanlaajuisen standardin kehittämiseksi;

Kommentti: Direktiivimuutosta komissio on toki valmistellut jo pidempään. Mitä uutta huippukokous siihen toi?

b) toukokuun 14. päivänä 2013 päästiin yhteisymmärrykseen neuvotteluvaltuutuksista EU:n Sveitsin, Liechtensteinin, Monacon, Andorran ja San Marinon kanssa tekemien sopimusten parantamiseksi. Neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian sen varmistamiseksi, että näissä maissa sovelletaan myös jatkossa vastaavia toimenpiteitä kuin EU:ssa. Tämän huomioon ottaen ja pannen merkille konsensuksen säästötulojen verotusta koskevan tarkistetun direktiivin soveltamisalasta Eurooppa-neuvosto kehotti hyväksymään sen vuoden loppuun mennessä;

Kommentti: Lähinnä jo päätettyjen asioiden kertausta.

c) jäsenvaltiot asettavat etusijalle myös konkreettiset jatkotoimet veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

Kommentti: Siis mitä käytännössä?

d) alv-petosten torjumiseksi Eurooppa-neuvosto odottaa neuvoston hyväksyvän nopean reagoinnin mekanismia ja käännettyä verovelvollisuutta koskevat direktiivit viimeistään kesäkuun 2013 loppuun mennessä;

Kommentti: Siis Eurooppa-neuvosto odottaa neuvoston hyväksyvän direktiivit. Ei tämä mikään uusi päätös ole.

e) aggressiivista verosuunnittelua ja voitonsiirtoa koskevien komission suositusten käsittelyä jatketaan. Komissio aikoo esittää ennen vuoden loppua ehdotuksen emotytäryhtiödirektiivin tarkistamiseksi ja tarkastelee parhaillaan väärinkäytön vastaisia säännöksiä asiaankuuluvassa EU:n lainsäädännössä. Eurooppa-neuvosto odottaa mielenkiinnolla OECD:n tulevaa raporttia veropohjan kaventumisesta ja voitonsiirrosta;

Kommentti: Ei uusia päätöksiä.

f) on tärkeää jatkaa EU:n sisäistä työtä haitallisten verotoimenpiteiden poistamiseksi. Sitä varten olisi jatkettava yritysverotuksen käytännesääntöjen tiukentamista koskevaa työtä voimassa olevan toimeksiannon mukaisesti;

Kommentti: Jo aloitettua työtä jatketaan. Ei uusia päätöksiä.

g) veropohjan kaventumisen, voitonsiirron, läpinäkyvyyden puutteen ja haitallisten verotoimenpiteiden vastaisia toimia on toteutettava myös maailmanlaajuisesti, kolmansien maiden kanssa ja asianomaisilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten OECD:ssä, koordinoitujen EU:n kantojen pohjalta tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Jatkotoimia tarvitaan erityisesti sen varmistamiseksi, että kolmannet maat, kehitysmaat mukaan lukien, täyttävät asianmukaisesti verotusalan hyvän hallintotavan vaatimukset;

Kommentti: Yleisiä toiveita. Konkreettiset toimet puuttuvat.

h) veronkiertoa ja veropetoksia sekä rahanpesua on torjuttava kokonaisvaltaisesti sekä sisämarkkinoilla että suhteissa yhteistyöhaluttomiin kolmansiin maihin ja oikeudenkäyttöalueisiin. Kummassakin tapauksessa todellisten omistajien ja edunsaajien tunnistaminen on oleellista, myös yritysten, trustien ja säätiöiden osalta. Kolmannen rahanpesunvastaisen direktiivin tarkistus olisi hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä;

Kommentti: Ei uusia päätöksiä.

i) ehdotusta suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskevien direktiivien muuttamiseksi käsitellään erityisesti, jotta varmistetaan, että suuret yritykset ja yritysryhmät raportoivat maakohtaisesti;

Kommentti: Mitä uutta huippukokous asiasta päätti?

j) digitaalitalouden verotuskysymysten haasteisiin vastaaminen edellyttää toimia, joissa otetaan täysin huomioon OECD:ssä meneillään oleva työ. Komissio aikoo arvioida tarkemmin näitä kysymyksiä ennen Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 2013 käytävää keskustelua digitaalistrategiasta.

Kommentti: Ei uusia päätöksiä.

11. Neuvosto raportoi edistymisestä kaikissa näissä kysymyksissä joulukuuhun 2013 mennessä.

Kommentti: Tekeeköhän Eurooppa-neuvosto edes silloin mitään konkreettisia päätöksiä? Syytä olisi jo paljon aikaisemmin.