22
touko
2015

Komission vastaus kysymykseeni lääkärien ilmoitusvelvollisuudesta liikennelentäjien terveydentilasta

Kysyin komissiolta lääkärien ilmoitusvelvollisuudesta koskien liikennelentäjien terveydentilaa. Tänään sain komissiolta vastauksen.

Kirjallisesti vastattava kysymys P-006603/2015 komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

Aihe: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus liikennelentäjien terveydentilasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY mukaisesti auton ajokortti voidaan evätä sellaiselta henkilöltä, jonka lääkäri diagnosoi tarkastuksen pohjalta omaavan tiettyjä psyykkisiä häiriöitä. Lääkärillä on tässä tapauksessa velvollisuus ilmoittaa viranomaisille potilaan psyykkisistä häiriöistä, eikä ajokorttia myönnetä. Viimeisin eurooppalainen lentokonesuuronnettomuus olisi saatettu välttää, jos lääkäreillä olisi vastaavanlainen ilmoitusvelvollisuus liikennelentäjien osalta. EU on hyväksynyt asetuksen (N:o 1178/2011), jossa käsitellään siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevia vaatimuksia ja menettelyjä. Erityisesti liitteessä IV käsitellään lääketieteellisiä vaatimuksia, ja kohta MED.B.055 koskee psykiatrisia sairauksia. Asetuksen mukaan ilmailulääkäreillä sekä työterveyslääkäreinä toimivilla yleislääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa ilmailuviranomaisille seikoista, jotka johtavat matkustajien turvallisuuden vaarantumiseen ja siten hakijan lentoluvan epäämiseen.

Onko EU:n lainsäädännössä sellaista kohtaa ja aikooko komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jonka mukaisesti myös niillä lääkäreillä, jotka eivät toimi ilmailulääkäreinä tai työterveyslääkäreinä, on ilmoitusvelvollisuus liikennelentäjien osalta, mikäli liikennelentäjä havaitaan kyvyttömäksi hoitamaan tehtäväänsä?

FI
P-006603/2015
Violeta Bulcin
komission puolesta antama vastaus
(22.5.2015)

Kaupallisissa ilmakuljetuksissa on vaatimuksena, että lääketieteellisen arvioinnin tekevät ilmailulääketieteen asiantuntijat. Kyseisillä asiantuntijoilla on oltava kansallisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä ilmailulääkärin hyväksyntätodistus. Arvoisan parlamentin jäsenen kannattaa panna merkille, että työterveyslääkärit voivat, tietyin edellytyksin, ainoastaan tehdä matkustamomiehistön ilmailulääketieteellisiä arviointeja. Ilmailulääkäreitä ja työterveyslääkäreitä koskevat vaatimukset esitetään asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä 4 olevassa D luvussa.

Unionin lainsäädännössä ei säädetä, että sellaiset lääketieteen harjoittajat, jotka eivät täytä asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 säädettyjä ilmailulääkäreitä koskevia vaatimuksia, voisivat arvioida lentäjien lääketieteellistä kelpoisuutta kaupallisissa ilmakuljetuksissa ja ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle lääketieteellisen kelpoisuuden tutkimisen ja arvioinnin tuloksesta. Syynä tähän on se, ettei kyseisillä lääketieteen harjoittajilla tavallisesti ole ilmailulääketieteen erityispiirteisiin liittyvää pätevyyttä.