19
tammi
2018

Jännitys tiivistyy

Pre­si­den­tin val­taa on sys­te­maat­ti­ses­ti kar­sit­tu. Tä­män voi­si ku­vi­tel­la joh­ta­van pre­si­dent­tien ajau­tu­mi­seen syr­jään ja var­joon.

Näin ei ole käy­nyt. Pre­si­dent­tim­me ovat ol­leet tai­ta­via löy­tä­mään omat vah­vuu­ten­sa, ei­vät­kä kan­sa­lai­set­kaan val­la­ton­ta pre­si­dent­tiä ha­lua.

Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­ja ja myös ar­vo­joh­ta­ja.

Hä­nen sa­nal­laan on pai­no­ar­voa sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen osaa­mi­sen et­tä pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­ti­on kaut­ta. Suo­ma­lai­set ar­vos­ta­vat pre­si­dent­tiä.

Kaik­ki tä­hä­nas­ti­set pre­si­dent­tim­me ovat suo­riu­tu­neet teh­tä­vis­tään hy­vin. He ovat si­säis­tä­neet kun­kin ajan vaa­ti­muk­set ja enem­min­kin lä­hen­tä­neet kuin loi­ton­ta­neet suo­ma­lai­sia toi­sis­taan.

Pre­si­dent­ti on päi­vän­po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­la. Hä­nen ei tar­vit­se kiis­tel­lä hal­li­tuk­ses­sa.

Pre­si­den­teil­lem­me on ol­lut omi­nais­ta asi­a­kes­kei­syys.

Se ei tar­koi­ta huu­mo­rin­ta­ju­ton­ta pre­si­dent­tiä, vaan pun­nit­se­vaa ja har­kit­se­vaa val­ti­o­lai­van kip­pa­ria. Pre­si­den­tin teh­tä­vä­nä on omal­ta osal­taan löy­tää Suo­mel­le mah­dol­li­sim­man tur­val­li­nen reit­ti maa­il­man myrs­kyis­sä.

Ei yk­sin, vaan yh­des­sä, ku­ten pe­rus­tus­lais­sa vii­saas­ti to­de­taan.

Oman eh­dok­kaa­ni on täy­tet­tä­vä nuo vaa­ti­muk­set.

Eh­dok­kaan on hal­lit­ta­va asi­at ja ker­rot­ta­va lin­jan­sa yk­sin­ker­tai­ses­ti, sel­ke­äs­ti ja pe­rus­tel­len.

Hä­nen on pys­tyt­tä­vä toi­mi­maan sekä ko­ti­maas­sa et­tä kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la. Hy­vien suh­tei­den vaa­li­mi­nen naa­pu­rei­hin ja kau­em­mak­si on pre­si­den­tin teh­tä­vän ydi­na­lu­et­ta.

Pre­si­dent­ti on Suo­men kas­vot ul­ko­mail­la.

Eh­dok­kaan on ol­ta­va ko­ke­nut ja va­kaa. Hä­nen on toi­mit­ta­va koko Suo­men ja kaik­kien suo­ma­lais­ten hy­väk­si.

Eh­dok­kaan on ol­ta­va ta­sa­pai­nos­sa it­sen­sä kans­sa ja sie­det­tä­vä myös eri­ä­viä mie­li­pi­tei­tä.

Mat­ti Van­ha­nen täyt­tää nämä vaa­ti­muk­set yk­si­se­lit­tei­ses­ti.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 19.1.2018