26
maalis
2018

Hyvä paha muovi

Par­hail­laan vie­te­tään muo­vi­ton­ta maa­lis­kuu­ta. Toi­vo­tan on­nea kai­kil­le sitä yrit­tä­vil­le, sil­lä teh­tä­vä ei ole help­po.

Muo­vin voit­to­kul­ku al­koi ba­ke­lii­tin kek­si­mi­sen myö­tä 1900-lu­vun alus­sa. Nyt muo­ve­ja on joka puo­lel­la.

Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä muo­vit ovat muo­kan­neet ym­pä­ris­tö­äm­me enem­män kuin mi­kään muu ma­te­ri­aa­li. Nii­den me­nes­tys poh­jau­tuu mo­ni­käyt­töi­syy­teen, hal­paan hin­taan ja vai­vat­to­maan saa­ta­vuu­teen.

Sa­mal­la kun muo­vit ovat val­loit­ta­neet maa­il­man, nii­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia on alet­tu tie­dos­taa. Muo­vien nou­su on osa ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­rin maa­il­man­val­loi­tus­ta.

Os­ta, käy­tä, hei­tä pois ja unoh­da. Se on mal­li, jon­ka seu­rauk­se­na nä­em­me py­säyt­tä­viä uu­tis­ku­via lait­to­mis­ta kaa­to­pai­kois­ta ke­hi­tys­mais­sa ja jät­ti­mäi­sis­tä muo­vi­pyör­teis­tä val­ta­me­ris­sä.

Nä­ky­vän muo­vi­ros­kan li­säk­si maa­il­man pel­loil­la, me­ris­sä ja ve­sis­sä on val­ta­via mää­riä sil­mäl­le nä­ky­mä­tön­tä mik­ro- ja na­no­muo­via. Nii­den ai­heut­ta­mia on­gel­mia ei edes vie­lä tun­ne­ta kun­nol­la.

Ko­mis­sio jul­kai­si hil­jat­tain en­sim­mäi­sen muo­vist­ra­te­gi­an. Toi­min ym­pä­ris­tö­va­li­o­kun­nas­sa oman ryh­mä­ni vas­taa­va­na.

Muo­vist­ra­te­gi­as­sa ku­va­taan ti­lan­ne kai­kes­sa ka­ruu­des­saan.

Ko­mis­sio myös esit­tää joi­ta­kin toi­mia, ku­ten ker­ta­käyt­tö­muo­vien käy­tön ra­jaa­mis­ta ja muo­vi­pak­kaus­ten kier­rä­tet­tä­vyy­den pa­ran­ta­mis­ta. Mik­ro­muo­vien pois­ton te­hos­ta­mi­seen py­ri­tään uu­dis­ta­mal­la jä­te­ve­si­di­rek­tii­viä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Suo­mi on he­reil­lä. Aloi­tim­me juu­ri kan­sal­li­sen muo­vi­tie­kar­tan val­mis­te­lun.

Tar­koi­tuk­se­na on vä­hen­tää muo­vien ai­heut­ta­mia on­gel­mia, te­hos­taa kier­rä­tys­tä sekä pu­reu­tua muo­vien tuo­tan­toon.

Käyt­tä­miem­me muo­vien tu­li­si alus­ta saak­ka ol­la suun­ni­tel­tu si­ten, et­tä nii­den te­ho­kas uu­del­leen­käyt­tö ja kier­rä­tys on mah­dol­lis­ta.

Suo­mes­sa on me­neil­lään on eri­no­mai­sia hank­kei­ta esi­mer­kik­si hu­le­ve­sien puh­dis­ta­mi­seen liit­ty­en. Ve­sis­tö­jen mik­ro­muo­vi­tut­ki­mus­ta teh­dään myös par­hail­laan.

Uu­siu­tu­mat­to­mas­ta öl­jys­tä tuo­tet­ta­via muo­ve­ja pi­tää kor­va­ta bi­o­ha­jo­a­vil­la ja puu­poh­jai­sil­la tuot­teil­la. Meil­lä on suu­ria mah­dol­li­suuk­sia kes­tä­väm­män tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 23.3.2018.