28
syys
2018

Eurooppa kaipaa tekoja julistusten rinnalle

EU:n us­kot­ta­vuus kär­sii huip­pu­ko­kous­ten pää­tös­ten toi­meen­pa­no-on­gel­mien vuok­si.

Pää­mie­het sor­vaa­vat so­pua ker­ta toi­sen­sa jäl­keen Brys­se­lis­sä. Lo­pul­ta ulos tul­laan voit­ta­ji­na, mut­ta ko­kouk­sen jäl­kei­nen in­nos­tus ja rat­kai­su­hen­ki ka­to­aa heti, kun len­to las­keu­tuu ko­ti­maan ka­ma­ral­le.

Ke­sä­kuus­sa Brys­se­lis­sä pi­de­tyn huip­pu­ko­kouk­sen jäl­keen muut­to­lii­kek­rii­si ju­lis­tet­tiin rat­kais­tuk­si. Oli saa­tu ai­kaan mal­li, jol­la muut­to­lii­ke saa­daan ai­soi­hin.

EU:n oli tar­koi­tus pe­rus­taa niin sa­not­tu­ja mai­hin­nou­su­kes­kuk­sia lä­hem­mäs läh­tö­mai­ta. Me­rel­tä poi­mi­tut ih­mi­set piti siir­tää kes­kuk­siin. Niis­sä sel­ke­äs­ti tur­va­pai­kan tar­vit­se­vat oli­si ero­tel­tu elin­ta­so­siir­to­lai­sis­ta. Tur­va­pai­kan saa­neet pää­si­si­vät Eu­roop­paan, muut py­rit­täi­siin pa­laut­ta­maan läh­tö­mai­hin.

Vii­me vii­kol­la EU-joh­ta­jat ta­pa­si­vat epä­vi­ral­li­ses­sa huip­pu­ko­kouk­ses­sa Itä­val­lan Salz­bur­gis­sa. Maa­han­muut­to oli jäl­leen asi­a­lis­tal­la.

Van­ha vir­si tois­tui. Ke­sä­kuun huip­pu­ko­kouk­sen pää­tök­sen toi­meen­pa­no tak­ku­aa. Ha­luk­kai­ta mai­ta kes­kus­ten si­joit­ta­mis­pai­koik­si ei ole. Maa toi­sen­sa jäl­keen kiel­täy­tyy kun­ni­as­ta. EU yrit­ti kii­ve­tä puu­hun lat­vas­ta kä­sin. Rat­kai­su esi­tet­tiin val­mii­na, vaik­ka kes­kuk­sil­le ei ol­lut ot­ta­jia.

Huip­pu­ko­kouk­siin koh­dis­tuu val­ta­via pai­nei­ta. EU-joh­ta­jil­ta odo­te­taan rat­kai­su­ja ja hy­viä uu­ti­sia. Ke­sä­kuun ko­kouk­sen al­la oman li­sä­maus­teen­sa an­toi Itä­val­lan pu­heen­joh­ta­juus.

Tiuk­kaa lin­jaa ve­tä­neen maan pu­heen­joh­ta­ja­kau­den al­ka­mi­nen ko­kous­ta seu­raa­val­la vii­kol­la toi pai­net­ta pää­tök­sen­te­koon. Muut­to­lii­ke­so­pu piti saa­da ai­kaan en­nen Itä­val­lan kaut­ta, jot­ta esi­tyk­set ei­vät jäi­si ju­miin. Nyt näyt­tää huo­nol­ta, ei­kä syy ole Itä­val­lan.

Huip­pu­ko­kous­pää­tök­siä teh­dään fan­faa­rien sä­es­tyk­sel­lä ja pe­ru­taan heti pö­lyn las­keu­dut­tua. Ää­nes­tä­jän ku­lut­ta­jan­suo­ja on ko­e­tuk­sel­la. Toi­meen­pa­non ta­kel­te­lu on polt­to­ai­net­ta ää­ri­ryh­mil­le. Ne käyt­tä­vät jo­kai­sen EU:n epä­on­nis­tu­mi­sen hy­väk­seen.

Huip­pu­ko­kous­pää­tös­ten on ol­ta­va kes­tä­viä.Ne ei­vät saa ol­la me­di­a­pe­liä. Yh­teis­työ on har­voin help­poa, mut­ta sil­ti sitä on teh­tä­vä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 28.9.2018