18
maalis
2012

EU ska vara medborgarvänligt

Öppenheten tillbaka till Finlands EU-politiska agenda, krävde Sylvia Bjon i sin ledare (Hbl 3.3.2012). Det är lätt att hålla med henne. Jag har arbetat för öppenheten i Europaparlamentet sedan 2005 och sett hur svårt det är att uppnå större öppenhet bland EU:s institutioner.

Den nuvarande förordningen om allmänhetens tillgång till EU:s handlingar utgjorde ett viktigt steg i riktning mot ökad öppenhet inom EU. Under de tio år den tillämpats har den bidragit till att skapa en öppnare förvaltningskultur bland EU:s institutioner. Genom Lissabonfördraget ökade öppenhetens betydelse. Enligt fördraget ska varje unionsmedborgare ha rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium.

Det är sorgligt att Europeiska kommissionen och många EU-länder motsätter sig den ökade öppenheten bland EU:s institutioner.  Kommissionens förslag till förordning 1049/2001 skulle sänka den nuvarande standarden om allmänhetens tillgång till EU:s handlingar. Kommissionen har vägrat att lägga fram ett nytt förslag och ett nytt förslag till goda förvaltningsformer inom EU även om Lissabonfördraget kräver det. Men det är inte allt.

Det är oacceptabelt att avtalet om säkerheter mellan Finland och Grekland är hemligt. Det ska vara tillgängligt till allmänheten. Enligt en lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i lag. I detta fall har regeringen inte gett något hänvisning till lag varför avtalet borde vara hemligt.

Dessutom övervakar man inte EU:s krisfonder på det sätt man enligt god förvaltning borde. Europeiska revisionsrätten kan till exempel inte övervaka EU:s krisfonder utan det är en privat revisionsbyrå som gör det. Här var bara några exempel. Det finns ännu många fler. Finland, Sverige och andra EU-länder som tycker att öppenheten är viktig ska ta upp temat igen, som Bjon föreslår. Medborgare har rätt att påverka EU:s beslutsfattande. För att kunna påverka ska man ha rätt till information.

EU:s budget och genomförandet av budgeten ska också vara mer transparent. EU ska vara medborgarvänligare. Demokrati, kallar man det också.

Julkaistu Huvudstadsbladetissa 18.3.2012