13
huhti
2018

Brexit uhkaa Suomen aluekehitysrahapottia

EU:n ko­hee­si­o­po­li­tii­kal­la py­ri­tään ta­soit­ta­maan alu­ei­den vä­li­siä ke­hi­ty­se­ro­ja ja luo­maan hy­vin­voin­tia hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le.

Ko­hee­si­o­po­li­tiik­kaan kuu­lu­vien alu­e­ke­hi­tys­ra­has­ton ja so­si­aa­li­ra­has­to­jen tu­kea myön­ne­tään EU:n kai­kil­le alu­eil­le.

Tuen mää­rä on si­dot­tu alu­een brut­to­kan­san­tuot­tee­seen per asu­kas si­ten, et­tä eni­ten tu­kea saa­vat alu­eet, jois­sa BKT on ma­ta­lin.

Suo­men osuus ra­hoi­tuk­ses­ta ku­lu­va­na ra­hoi­tus­ke­hys­kau­te­na on ol­lut 1,47 mil­jar­dia, jos­ta suu­ri osa on hyö­dyt­tä­nyt Itä- ja Poh­jois-Suo­mea.

Par­hail­laan EU:ssa val­mis­tau­du­taan seu­raa­vaan seit­se­män­vuo­ti­seen bud­jet­ti­kau­teen.

Eu­roo­pan ko­mis­sio jul­kai­si hel­mi­kuus­sa tie­do­nan­non, jos­sa se esit­te­li kol­me ske­naa­ri­o­ta EU:n ko­hee­si­o­po­li­tii­kan tu­le­vai­suu­des­ta.

Kah­des­sa ske­naa­ri­os­ta kol­mes­ta ko­hee­si­o­ra­hoi­tus EU:n ke­hit­ty­neem­mil­tä alu­eil­ta lo­pe­tet­tai­siin ko­ko­naan.

Tämä tar­koit­tai­si ko­hee­si­o­po­li­tii­kan ra­ha­ha­no­jen sul­ke­mis­ta myös Suo­men osal­ta.

Ai­no­as­taan ske­naa­ri­os­sa, jos­sa ko­hee­si­o­bud­jet­ti säi­ly­tet­täi­siin en­nal­laan, jat­ket­tai­siin tuen mak­sa­mis­ta myös ke­hit­ty­neem­mil­le alu­eil­le, joi­hin Suo­mi kuu­luu.

Ko­hee­si­o­po­li­tiik­ka on maa­ta­lou­den ohel­la yk­si isoim­mis­ta EU:n bud­je­tin ra­ha­reis­tä, ja sik­si sii­hen koh­dis­tuu myös leik­kaus­pai­nei­ta.

Bri­tan­ni­an ero ai­heut­taa EU:n bud­jet­tiin ar­vi­ol­ta 8–12 mil­jar­din eu­ron vuo­sit­tai­sen lo­ven.

Brys­se­lis­sä kam­pan­joi­daan koko EU:n kat­ta­van ko­hee­si­o­po­li­tii­kan puo­les­ta.

Lop­pu­rat­kai­su löy­ty­nee ko­mis­si­on esit­tä­mien ske­naa­ri­oi­den vä­li­maas­tos­ta.

To­den­nä­köis­tä on, et­tä tu­le­val­la ra­hoi­tus­ke­hys­kau­del­la ke­hit­ty­neem­mil­le alu­eil­le on vä­hem­män tu­kea tar­jol­la.

Sik­si on tar­peen miet­tiä, mi­ten mah­dol­li­ses­ti syn­ty­vää ra­hoi­tus­va­jet­ta voi­tai­siin pai­ka­ta.

Us­kon, et­tä hyö­dyn­tä­mä­tön­tä po­ten­ti­aa­lia löy­tyy EU:n tut­ki­mus-, ke­hi­tys- ja in­no­vaa­ti­o­ra­hoi­tuk­ses­ta.

Suo­mi on me­nes­ty­nyt hy­vin käyn­nis­sä ole­vis­sa tut­ki­mus­ra­ho­jen ra­hoi­tus­hau­is­sa.

Hy­vää työ­tä on teh­ty muun mu­as­sa Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa, jos­sa on saa­tu ra­hoi­tus­ta Suo­men yli­o­pis­tois­ta nel­jän­nek­si eni­ten heti pää­kau­pun­ki­seu­dun yli­o­pis­to­jen ja TTY:n jäl­keen.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 13.4.2018