9
helmi
2016

Kova lupaus

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan lupaa helpotusta maan­vil­je­li­jöiden byrok­ra­ti­a­taak­kaan.

Hogan haluaa helpottaa viljelijöiden ahdistusta. Tuki­ha­ke­musten täyt­tö­vai­heessa tapahtuneista virheistä ei rangaistaisi jatkossa yhtä ankarasti.

Nyt pienetkin virheet moni­mut­kai­sessa paperisodassa ovat voineet johtaa viljelijän tukien suhteettoman suuriin leikkauksiin.

Mikä pahinta, monimutkaisen sank­ti­o­jär­jes­telmän vaikutuksia on ollut vaikea ennakoida.

Vilpittömässä mielessä tapahtuneita huoli­mat­to­muus­vir­heitä ei voida kohdella tukiehtojen loukkauksina.

Toimeentulon kannalta vält­tä­mät­tö­mien tukien raju leikkaaminen on liian kova rangaistus inhi­mil­li­sestä erehdyksestä.

Jatkossa ensimmäisen pienen virheen kohdalla rangaistus puoli­tet­tai­siin. Koko­nai­suu­dessa sank­ti­o­jär­jes­telmää yksin­ker­tais­tet­tai­siin.

Virheiden syntymistä pyrittäisiin myös ennal­ta­eh­käi­se­mään ottamalla käyttöön jättöpäivän jälkeinen 35 päivän varoaika, jolloin tuki­ha­ke­muksia voi korjata omatoimisesti ilman sanktioita.

Hoganin esitys on hyvä alku, mutta työtä jää yhä paljon tehtäväksi.

Hoganin mukaan yhteiseen maata­lous­po­li­tiik­kaan liittyvän byrokratian purkaminen on hänen tärkein tavoitteensa. Tämä on komissaarilta kova lupaus ja tavoite, johon varmasti me kaikki voimme yhdessä pyrkiä.

Maata­lous­by­rok­ra­ti­asta puhuttaessa syyttävä sormi osoittaa aina ensin Euroopan unioniin. Suuri osa sääntelystä on EU-tasoista, mutta myös kansallisella tasolla on suuri merkitys.

Kansallisen tason sääntelyn järkeis­tä­minen ja turhan byrokratian purkaminen on omissa käsissämme ja siksi myös helpommin toteu­tet­ta­vissa.

Meidän täytyy tarkastella kriittisesti myös omaa toimintaamme.

Suomi tunnetaan pilkun­tark­kana lainsäädännön täytän­töön­pa­ni­jana ja maana, jossa tuki­po­li­tiik­kaan liittyvien virheiden määrä on pieni.

On tarkasteltava, ovatko tukien maksa­tus­käy­tännöt ja takai­sin­pe­rinnät toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla.

IT-järjestelmien ongelmiin vetoaminen on vastuutonta, kun kyse on viljelijän toimeen­tu­losta. Virheistä on opittava.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 5.2.2016