30
syys
2016

Yritys­ve­ro­säännöt täytyy yhtenäistää EU:ssa

EU-komissio on määrännyt tekno­lo­gi­a­jätti Applen maksamaan 13 miljardia euroa Irlannin valtiolle. Komissio katsoo, että Apple on saanut Irlannilta kilpailua vääristävää valtiontukea.

Komissio saa usein osakseen parjausta, mutta tässä asiassa sille kuuluu kiitos. Veronkierron ja porsaanreikiä hyödyntävän vero­suun­nit­telun torjumiseen tarvitaan euroop­pa­lainen ratkaisu. On tarpeellista luoda euroop­pa­lainen yritys­ve­ro­pohja. Komissio tekee asiasta aloitteen loppusyksystä.

Voittojen siirto kevyemmän yritys­ve­ro­tuksen maihin on haaste, joka uhkaa toisten jäsenmaiden verotuloja ja siten kaikkea julkisin varoin rahoitettavaa toimintaa.

Euroopassa aggres­sii­vi­sesta vero­suun­nit­te­lusta aiheutuvien verotulojen menetysten arvioidaan olevan 50–70 miljardia euroa vuosittain. Kysymys ei ole pienestä kikkailusta vaan kyseessä on valtava ongelma.

Vertailun vuoksi: Suomen valtion budjetti on 55 miljardia euroa vuodelle 2017.

Komission tulevan ehdotuksen tarkoituksena on poistaa kansallisten vero­lain­sää­dän­töjen välisiä eroa­vai­suuksia, joita käytetään hyväksi aggres­sii­vi­sessa vero­suun­nit­te­lussa. Yritys­ve­ro­aste olisi edelleen jäsenvaltion itsensä määri­tet­tä­vissä.

Ehdotukseen kaavaillaan sääntöä yhden ainoan veroil­moi­tuksen jättämiseksi kaikesta EU:ssa tapahtuvasta liike­toi­min­nasta. Tämä lisäisi läpi­nä­ky­vyyttä yritysten verotettavien tulojen suhteen.

Paine julkisten palvelujen leik­kaa­mi­seksi on suuri, ja epäreilut verokäytännöt nostavat painetta entisestään. Ei ole oikein, jos vain pienet ja keskisuuret yritykset osallistuvat täysi­mää­räi­sesti yhteiskunnan perus­toi­min­tojen rahoit­ta­mi­seen.

EU:n neuvosto hyväksyi heinäkuussa direktiivin veronkierron torjuntaa koskevista toimista. Direktiivillä puututaan muun muassa yhti­ö­kon­sernin koko tuloksen ohjaamiseen sivu­liik­kei­siin tai tytä­ryh­ti­öille, jotka sijaitsevat suotuisamman verotuksen maissa. Tarkoituksena on, että verot maksetaan siellä, missä tulos on tehty.

Irlanti vastustaa komission Apple-päätöstä, koska se ei halua riskeerata suuryhtiöiden lähtöä maasta ja tuhansien työpaikkojen menettämistä. Ongelma euroop­pa­lai­sesta näkökulmasta on, että yhden maan hyvinvointia ylläpidetään muiden kustan­nuk­sella. Se ei ole soli­daa­ri­suutta, vaan vastuut­to­muutta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 30.9.2016