21
loka
2016

Sokerin verottaminen on kansan­ter­vey­sasia

Ensi vuodesta alkaen Suomessa ei enää peritä makeisveroa. Syy veron poistamiseen on komission antama varoitus.

Sen mukaan veron asettaminen valikoivasti tietyille makeis­tuot­teille antaa epäreilun kilpailuedun veron ulkopuolelle jääville tuotteille.

Vanhan veron poistuessa Suomelle avautuu mahdollisuus järkeistää verotusta kansan­ter­vey­del­li­sestä näkökulmasta.

Perusteet sokerin verot­ta­mi­selle ovat painavat.

Kirjallisessa kysy­myk­ses­säni tiedustelen komissiolta, rikkooko Suomi EU:n valti­on­tu­ki­sään­töjä, jos se verottaa lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita terveys­pe­rus­tei­sesti.

Komission rooli makeis­ve­ro­a­si­assa on mielen­kiin­toinen.

Komissio on vuonna 2014 julkaistussa raportissaan tiettyjen ruoka-aineiden (sokeri, rasva, suola) todennut yhteyden ruoka-aineen verottamisen ja kulutuksen vähenemisen välillä.

Makeisveron poistaminen lähti liikkeelle komissiolle tehdyistä kanteluista. Toisen kanteluista teki Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus­liitto.

Liitto nosti esiin epäkohdat makeis­ve­ro­tuk­sessa. Heidän tavoitteenaan oli poistaa vero kaikilta makeis­tuot­teilta kilpailun tasa­puo­li­suuden takaamiseksi.

Makeisten myynti kasvaa kansan­ter­veyden kustan­nuk­sella.

Kun komissio pitää tiukasti kiinni peri­aat­teis­taan valti­on­tu­ki­sään­töjen noudat­ta­mi­seksi, Suomen olisi hyvä määritellä korkeat kansan­ter­veys­ta­voit­teensa valti­on­tu­ki­sään­töjen puitteissa.

Asiassa ei ole varaa antaa periksi.

Kansanterveys edellyttää ennal­ta­eh­käi­seviä toimenpiteitä. Näihin kuuluvat hyvät ruokai­lu­tot­tu­mukset ja riittävä liikunta.

Komissio voisi virallisen valti­on­tu­ki­sään­töjen tutkinnan jälkeen määrätä Suomen maksamaan takaisin kerätyt makeisverot vuodesta 2011, jolloin vero tuli voimaan.

Suomi ei ota riskiä maksumieheksi joutumisesta.

Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­rasto Evira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Valtion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kunta kannattavat terveys­pe­rus­teista sokeriveroa.

Jopa maailman suurimmat virvoi­tus­juo­ma­jätit ovat vähentämässä sokerin käyttöä. Miksi meidän pitäisi toimia toisin verotuksessa?

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 21.10.2016