5
loka
2018

Loukkaava puhetapa vie­roit­taa

Vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu pal­jon po­li­tii­kan ja edus­kun­nan ko­vas­ta kie­len­käy­tös­tä. Yh­dek­si syyk­si ko­vil­le pu­heil­le on esi­tet­ty sitä, et­tä kun pi­tää pu­hua ly­hy­es­ti, niin se joh­taa kär­jis­tyk­siin ja louk­kaa­vaan pu­he­tyy­liin.

Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa pu­he­ai­kaa sää­del­lään tiu­kas­ti ja pu­he­a­jat ovat ly­hyi­tä. Nor­maa­li pu­heen pi­tuus on mi­nuut­ti tai kak­si. Täs­tä­kin me­nee osa kii­tok­siin. Asi­ois­ta osa­taan ol­la hie­nol­la ta­val­la eri miel­tä, jopa niin hie­no­va­rai­ses­ti, et­tä ul­ko­puo­li­nen ei hel­pos­ti edes huo­maa val­lit­se­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

Ker­ron yh­den esi­mer­kin. Esit­te­lin erään oman mie­tin­tö­ni ja ta­van­mu­kai­ses­ti kii­tin yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Sen jäl­keen tu­li­vat mui­den ryh­mien pu­heet ja kii­tok­set yh­teis­työs­tä. Eräs pu­hu­ja kiit­te­li mi­nut ja mie­tin­nön vuo­las­sa­nai­ses­ti. Sen jäl­keen hän il­moit­ti, et­tä ha­lu­aa asi­an pöy­däl­le, kos­ka hä­nen ryh­män­sä on eri miel­tä. Lo­puk­si hän vie­lä kiit­ti ker­taal­leen. Lop­pu­jen lo­puk­si pu­hu­ja oli kai­kes­ta eri miel­tä kans­sa­ni, mut­ta hän ei käyt­tä­nyt yh­tään louk­kaa­vaa sa­naa.

Ai­na par­la­ment­ti­kes­kus­te­lut ei­vät toki ole näin koh­te­li­ai­ta, mut­ta yli­lyön­te­jä ta­pah­tuu ai­ka har­voin. Jos raja ylit­tyy ja kie­len­käyt­tö on louk­kaa­vaa, pu­hu­ja voi saa­da sa­kot. Näin on ku­lu­val­la­kin vaa­li­kau­del­la käy­nyt muu­ta­man ker­ran.

Il­kei­ly ei ole uu­si kek­sin­tö. Val­ta­tais­te­lu oli ko­vaa an­tii­kin ai­ka­na­kin ja po­li­tii­kan kie­len­käyt­tö oli jul­maa. Roo­ma­lai­set po­lii­ti­kot syy­ti­vät mitä ran­kim­pia louk­kauk­sia tois­ten­sa nis­kaan.

Sil­loin myös vä­ki­val­ta oli po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää. Eräs roo­ma­lai­nen se­naat­to­ri, Ti­be­rius Gras­sus, kuo­li po­liit­ti­ses­sa mel­la­kas­sa, kun toi­nen se­naat­to­ri löi hä­nen pään­sä ir­ti tuo­lin­ja­lal­la. Po­liit­ti­sia vas­tus­ta­jia mur­hat­tiin, myr­ky­tet­tiin ja ki­vi­tet­tiin.

Po­liit­ti­ses­sa kie­len­käy­tös­sä on siis­ti­mis­tä. Ai­na ei voi, ei­kä tar­vit­se ol­la sa­maa miel­tä. Eri­lai­set mie­li­pi­teet kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan, mut­ta myös si­vis­ty­nees­ti voi väi­tel­lä. Lii­an kär­je­käs kie­len­käyt­tö te­kee kar­hun­pal­ve­luk­sen de­mok­ra­ti­al­le, sil­lä se vie­roit­taa ih­mi­set yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­ta ja po­li­tii­kan seu­raa­mi­ses­ta.

An­ne­li Jäät­teen­mä­ki
Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­sen

Kirjoitus on julkaistu 2.10.2018 Lapuan Sanomissa