29
syys
2017

Liit­to­val­ti­o­haa­veille kylmä suihku

Brys­sel on odot­ta­nut Sak­san vaa­le­ja suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la.

Vaa­lien odo­tet­tiin ole­van läh­tö­lau­kaus suu­ril­le EU:n uu­dis­tus­hank­keil­le, joi­ta ko­mis­sio on nos­ta­nut kes­kus­te­luun eri­tyi­ses­ti Rans­kan pre­si­den­tin­vaa­lien jäl­keen.

Suu­ria toi­vei­ta Sak­san pa­nok­ses­ta oli eri­tyi­ses­ti ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­ja Junc­ke­ril­la sekä Rans­kan pre­si­dent­ti Mac­ro­nil­la.

Mo­lem­mat ha­lu­a­vat kas­vat­taa EU:n toi­mi­val­taa muun mu­as­sa ta­lou­den ja puo­lus­tuk­sen aloil­la.

Vaa­le­ja seu­rat­tiin EU:n pii­ris­sä sil­lä ole­tuk­sel­la, et­tä An­ge­la Mer­ke­lin CDU-puo­lue on­nis­tuu tulp­paa­maan ää­ri­oi­keis­to­lai­sen Vaih­to­eh­to Sak­sal­le -puo­lu­een (AfD) nou­su­kii­don.

Toi­veis­sa oli, et­tä Mer­ke­lin ja so­si­aa­li­de­mok­raat­tien kans­sa muo­dos­tet­tu suu­ri ko­a­li­tio jat­kai­si ja EU-yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­nen läh­ti­si to­den te­ol­la käyn­tiin.

Sak­sa­lai­set päät­ti­vät toi­sin. So­si­a­lis­tit sai­vat his­to­ri­an­sa huo­noim­man tu­lok­sen, ja AfD sai vah­van 12,5 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen. Mer­ke­lin puo­lue säi­lyy suu­rim­pa­na, mut­ta kan­na­tus las­ki kah­dek­san pro­sent­tia.

Vaa­li­tu­lok­sel­la on suu­ri vai­ku­tus sekä Sak­san si­sä­po­li­tiik­kaan et­tä EU:n tu­le­vai­suus­kes­kus­te­lui­hin.

EU:n tu­le­vai­suus­kes­kus­te­lu­jen yti­mes­sä on ol­lut eri­tyi­ses­ti ta­lous- ja ra­ha­lii­ton sy­ven­tä­mi­nen.

Suun­nit­teil­la on ol­lut muun mu­as­sa eu­ro­a­lu­een bud­jet­ti, eu­ro­a­lu­een yh­tei­nen val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri sekä työt­tö­myys­va­kuus­ra­has­to. Ra­ha­lii­ton voi­ma­kas sy­ven­tä­mi­nen näyt­tää nyt epä­to­den­nä­köi­sem­mäl­tä.

Mer­ke­lin hal­li­tuk­seen ovat nou­se­mas­sa tiuk­kaa ta­lous­ku­ria kan­nat­ta­vat ja li­sään­ty­viä yh­teis­vas­tui­ta vie­rok­su­vat li­be­raa­lit, jot­ka toi­mi­vat Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa omas­sa ryh­mäs­sä­ni.

AfD nou­si Sak­san liit­to­päi­vil­le suo­raan kol­man­nek­si suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si.

AfD:n kan­na­tuk­sen pa­to­a­mi­sek­si Mer­kel jou­tuu miet­ti­mään ta­voit­tei­taan uu­del­leen. Tä­män vuok­si EU-yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­nen hi­das­tuu.

Suo­mi ja muut EU-maat saa­vat li­sä­ai­kaa kan­tan­sa hi­o­mi­seen.

Tar­vit­sem­me pe­rus­tel­tu­ja nä­ke­myk­siä eten­kin ta­lous- ja ra­ha­lii­ton tu­le­vai­suu­des­ta ja roo­lis­tam­me sii­nä.

EU:n uu­dis­tus­pa­pe­rit lyö­dään pöy­tään en­nem­min tai myö­hem­min. Ne, joil­la on sel­keä kan­ta, ovat sil­loin vah­voil­la.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 29.9.2017