5
helmi
2018

Keskusta Paavon ponnah­dus­lau­tana

Paa­vo Väy­ry­nen il­moit­ti vii­me vii­kol­la, et­tä ero­aa kes­kus­tas­ta, el­lei hän­tä va­li­ta Sot­ka­mos­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si.

Ei Paa­vo to­del­li­suu­des­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa ta­voit­te­le.

Hän on ol­lut eh­dol­la 2000-lu­vul­la kol­me ker­taa, ei­kä ole tul­lut va­li­tuk­si.

Paa­vo on tai­ta­va har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä ja -oh­jaa­ja. Hän on vah­va ja tai­pu­ma­ton ih­mi­nen, jon­ka po­liit­ti­nen pe­li­sil­mä on ver­taan­sa vail­la.

Paa­vo osaa tart­tua ti­lai­suu­teen ja pi­tää ylei­sön jän­ni­tyk­ses­sä.

Sil­ti hän ei pär­jää yk­sin. Paa­vo ei ole pe­las­ta­mas­sa kes­kus­taa, vaan ta­voit­te­lee nä­ky­vyyt­tä ja sitä kaut­ta tu­kea omal­le puo­lu­eel­leen.

Paa­vol­le Sot­ka­mo on vä­lie­tap­pi ja jul­ki­suus­voit­to.

Näin toi­mi­mal­la hän mak­sat­taa kan­sa­lais­puo­lu­een edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jaa kes­kus­tal­la. Ke­vään ai­ka­na kes­kus­ta jär­jes­tää ti­lai­suuk­sia pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kail­le.

Sot­ka­mon jäl­keen Paa­vo ot­taa kan­sa­lais­puo­lu­een naf­ta­lii­nis­ta ja vie osan tu­ki­jois­ta mu­ka­naan.

Kes­kus­tan pi­tää nyt yl­lät­tää.

Ei pidä toi­mia Paa­von sään­nöil­lä. Va­li­tet­ta­vas­ti mah­dol­li­suu­det ovat vä­his­sä ja ne ovat huo­no­ja.

Paa­von van­kat tu­ki­jat läh­te­ne­vät riip­pu­mat­ta sii­tä ero­aa­ko hän it­se vai ero­te­taan hä­nen osas­ton­sa ja sitä kaut­ta Paa­vo. Ky­sy­mys on vain ajoi­tuk­ses­ta.

Mut­ta oli­si­ko kol­mat­ta vaih­to­eh­toa? Voi­si­ko Paa­von kans­sa kes­kus­tel­la ja yrit­tää so­pia?

Paa­vo oli Mat­ti Van­ha­sen hal­li­tuk­ses­sa ke­hi­tys­mi­nis­te­ri. Van­ha­nen ja Väy­ry­nen so­pi­vat, et­tei Paa­vo puu­tu EU-po­li­tiik­kaan, vaan so­peu­tuu hal­li­tuk­sen lin­jaan.

Mi­nis­te­ri­ai­ka­na Väy­ry­nen ei vas­tus­ta­nut eu­roa, ei­kä vaa­ti­nut Suo­men eu­ro­e­roa.

Kaik­ki tämä osoit­taa, et­tä Väy­ry­sel­le mi­nis­te­ri­paik­ka oli tär­ke­äm­pi kuin Suo­men EU-po­li­tiik­ka. Siis val­ta rat­kai­see, ei aa­te.

Sopu Paa­von kans­sa vai­kut­taa hy­vin epä­to­den­nä­köi­sel­tä, mut­ta yl­lä­tyk­siin Paa­von kans­sa on jo to­tut­tu. Osai­si­ko Paa­vo yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti?

Paa­vo on teh­nyt pit­kän päi­vä­työn kes­kus­tas­sa.

Jos hän ha­lu­aa vie­lä ker­ran yh­dis­tää kes­kus­tan, ku­ten it­se sa­noo, hän voi sen teh­dä, mut­ta eh­to­ja hän ei voi yk­sin sa­nel­la.

Paa­vo kai­paa huo­mi­o­ta ja ar­vos­tus­ta. Hä­nen on va­lit­ta­va, kum­paa hän kai­paa enem­män.

Huo­mi­o­ta hän voi saa­da ke­rää­mäl­lä kan­sa­lais­puo­lu­eel­leen kan­na­tus­ta.

Ar­vos­tus­ta hän voi saa­da te­ke­mäl­lä so­vin­non kes­kus­tan kans­sa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen
Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 5.2.2018