5
touko
2017

Ilmas­ton­muutos kiihdyttää muut­to­lii­kettä

Ilmas­ton­muutos on yksi merkittävä muut­to­liik­keen taustatekijä, jonka merkitys vali­tet­ta­vasti vain kasvaa tule­vai­suu­dessa.

Syyria kärsi vuosina 2006–2011 sietä­mät­tö­mästä kuivuudesta, jota ilmas­ton­muutos kiihdytti. Tämä johti maan sisäisiin muut­to­vir­toihin ja kasvavaan köyhyyteen. Kansa nousi kapinaan vuonna 2011.

Syyrian sodalle on toki muitakin syitä kuin ilmas­ton­muutos, mutta ilmas­ton­muu­toksen merkitystä yhtenä taus­ta­te­ki­jänä ei voida väheksyä.

Ilmas­ton­muu­toksen kiihdyttämä kuivuus, resurssipula ja köyhyys pakottavat ihmiset jättämään kotiseutunsa myös monessa osassa Afrikkaa. Epätoivo on niin suurta, että osa pakolaisista päättää lähteä hengen­vaa­ral­li­selle matkalle Välimeren yli.

Eurooppaa kuormittanut muut­to­lii­kek­riisi on herättänyt EU:n pohtimaan keinoja muut­to­liik­keen perimmäisten syiden ratkai­se­mi­seksi Afrikassa ja EU:n naapurustossa. Osa tätä työtä on lähtömaiden olosuhteiden parantaminen kehi­tys­po­li­tiikan keinoin.

Monissa maahanmuuton lähtömaissa elino­lo­suh­teet ovat huonot ja tulevaisuuden näkymät synkät. Pulaa on lähes kaikesta. Ihmisten tarpeet koostuvat meille arkisista asioista, kuten puhtaasta juomavedestä tai ener­gi­an­saan­nista.

Samaan aikaan perus­tar­peiden ja infrast­ruk­tuurin rakentamisen rinnalla on huolehdittava koulutuksesta ja alueiden kestävästä kehityksestä.

Äänestimme viime viikolla parlamentin kolmen valiokunnan yhteis­va­li­o­kun­nassa Euroopan kestävän kehityksen rahaston perus­ta­mi­sesta.

Rahaston tarkoituksena on täydentää nykyistä kehi­tys­po­li­tiikkaa jalkaut­ta­malla EU:n myöntämien takuiden turvin yksityistä rahaa Afrikassa ja EU:n naapurustossa toteu­tet­ta­viin hankkeisiin.

On tärkeää, että osa kestävän kehityksen rahaston resursseista korva­mer­ki­tään ilmas­to­ta­voit­teiden saavuttamista edistäviin inves­toin­teihin. Rahastosta ei pidä rahoittaa projekteja, joilla edistetään fossiilisten polt­to­ai­neiden käyttöä ja kiihdytetään ilmas­ton­muu­tosta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 5.5.2017